Menu

Vedtægter

undefined

Love for Odense Kammeraternes Sportsklub

§1.

Foreningens navn er Odense Kammeraternes Sportsklub, forkortet OKS.

Foreningen er stiftet 30. januar 1930 og har som formål, at deltage i idræt i discipliner under Danmarks Idrætsforbund.

Foreningens afdelinger er tilsluttet de respektive specialforbund eller unioner under Danmarks Idrætsforbund.

Foreningsarbejdet i OKS skal på ligeværdig vis tilstræbe at give børn, unge, voksne og ældre af begge køn, og på tværs af nationale, sproglige, kulturelle, religiøse og politiske forskelligheder, mulighed for social, sportslig og kulturel virksomhed og kammeratligt samvær i deres fritid.

§2.

Som medlemmer optages alle der underkaster sig foreningens og forbundets love.

Der optages såvel aktive som passive medlemmer.

Personer der tidligere har været medlem af en under Danmarks Idrætsforbund hørende forening, kan ikke optages som medlem, såfremt vedkommende ikke ved anmodning om optagelse, kan fremvise spillercertifikat udstedt af den forening, hvor vedkommende sidst har været medlem.

§3.

1   A. Kontingent fastsættes af bestyrelsen og opkræves pr. giro, elektronisk, eller ved kontant
betaling.

2   B. Bestyrelsen er, når særlige forhold taler herfor, berettiget til at bevilge hel eller delvis kontingentfrihed.

§4.

Et medlem kan ekskluderes såfremt medlemmet ikke betaler sit kontingent rettidigt. Det pågældende medlem kan ikke optages igen før restancen er betalt i henhold til § 3. Ligeledes kan et medlem ekskluderes, hvis bestyrelsen skønner, at vedkommende skader foreningens anseelse og arbejde.

§5.

Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt med en måneds varsel til den første i et kvartal.

§6.

Generalforsamlingen:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Kun den kan give og ændre love og vedtægter. Ordinær generalforsamling afholdes normalt i januar kvartal og skal indkaldes via klubbens hjemmeside og sociale medier med mindst 8 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Af hensyn til den praktiske afvikling af klubbens generalforsamling, skal alle der ønsker at deltage tilmelde sig til klubbens kontor senest 3 dage inden afholdelsen af generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretninger
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg
  6. Eventuelt

Alle sager der fremkommer til behandling på generalforsamlingen skal afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer for vedtagelse af nye love eller ændring af de bestående.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive og passive medlemmer over 18 år, bestyrelsen, ungdomsudvalget og seniorudvalget. Medlemmer under 18 år er stemmeberettigede med en stemme igennem forældre eller værge, som møder op til generalforsamlingen.

Når generalforsamlingen er lovligt indvarslet, er den beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/3 af stemmeberettigede medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlings emne. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel.

§7.

Bestyrelsen:

Foreningen ledes af en hovedbestyrelse på 5-9 medlemmer: Formand, næstformand og kasserer og 2-6 medlemmer.

Formanden vælges på generalforsamlingen i ulige år.

Man vælges for 2 år ad gangen og bestyrelsen konstituerer herefter sig selv med næstformand og kasserer. Foruden formanden vælges 1-3 medlemmer i ulige år og 2-5 i lige år.

Der vælges hvert år 2 suppleanter.

Nye kandidater til bestyrelsen, skal have meldt sit kandidatur til Formanden senest 4 dage før Generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

Bestyrelsen kan efter eget ønske, konsolidere sig med sekretær.

Hvis der er ledige pladser i bestyrelsen, kan bestyrelsen selv supplere sig i løbet af året, hvis kandidater melder sig. Evt. nye kandidater skal så efterfølgende vælges og have bekræftet sit bestyrelsesmandat på førstkommende generalforsamling.

 

Bestyrelsens myndighed:

Bestyrelsen leder foreningen efter dennes love, herunder administration og økonomi. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte et forretningsudvalg, som leder foreningen mellem to bestyrelsesmøder. De enkelte udvalg og afdelinger under hovedbestyrelsen leder det sportslige arbejde inden for sit område.

Kontingentfastsættelser skal godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer har møderet i udvalgene.

Bestyrelsen skal såfremt det af sportslige eller økonomiske grunde er nødvendigt træde hjælpende til og kan eventuelt nedlægge en afdeling.

Afdelingen kan dog forlange beslutningen udskudt til endelig afgørelse på en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen kan, i den udstrækning det skønnes nødvendigt, ansætte lønnet arbejdskraft.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 2/3 medlemmer af denne er til stede.

Alle afgørelser træffes efter almindeligt stemmeflertal, dog er formandens stemme afgørende ved stemmelighed.

 

Tegningsregler:

Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab. Ved økonomiske dispositioner over kr. 10.000,- tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Udvalg:

Bestyrelsen nedsætter senior og ungdomsudvalg.

Hertil kommer ad hoc udvalg i det omfang det skønnes nødvendigt for foreningens drift og virke.

Alle udvalg skal have forretningsorden og udpege en ansvarlig formand. Der skal fra alle møder foreligge beslutningsreferater.

Medlemmer af udvalgene er ikke nødvendigvis medlemmer af OKS.

Udvalgene er ansvarlige over for bestyrelsen, herunder også for de vedtagne budgetter.

§8.

Foreningens regnskab revideres af 2 interne revisorer, samt én ekstern revisor, som skal være registreret eller statsautoriseret, som vælges på generalforsamlingen. Ved valg af interne revisorer vælges én stedfortræder. Valgene gælder for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted. Revisorerne har ret til at foretage ét uanmeldt kasseeftersyn i perioden mellem to ordinære generalforsamlinger. Regnskabsåret er kalenderåret.

§9.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en, i dette øjemed, særlig indkaldt generalforsamling.

Klubben kan ikke opløses medmindre 75% af klubbens stemmeberettigede medlemmer har givet møde og 80% af disse medlemmer stemmer for klubbens opløsning.

Såfremt 75% af de stemmeberettigede medlemmer ikke er mødt, men for øvrigt blandt de fremmødte er 80% der stemmer for opløsning, indkaldes der til ny generalforsamling, der er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer og hvor klubben kan opløses når 80% af disse stemmer derfor.

Ved opløsning af foreningen skal eventuelle midler gå til foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune.

Vedtægter er ændret på generalforsamlingen:

Marts 1945, oktober 1953, februar 1963, december 1974, december 1977, februar 1981, februar 1983, marts 1984, april 1990, februar 1995, februar 1996, februar 1999, marts 2004, februar 2009, februar 2011 og marts 2016. Yderligere ændringer foretager maj 2022 og marts 2023.

Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungerer, med de giver også info om hvordan du bruger vores hjememside, så vi kan forbedre den for både dig og for andre. Cookie på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden accepterer du vores brug af cookies.
Luk