Menu

Ledelsesgrundlag

l OKS har vedtaget et værdisæt, som baserer sig på foreningens formålsparagraf:

“Foreningsarbejdet i OKS skal på ligeværdig vis tilstræbe at give børn, unge, voksne og ældre af begge køn, og på tværs af nationale, sproglige, kulturelle, religiøse og politiske forskelligheder, mulighed for social, sportslig og kulturel virksomhed og kammeratligt samvær i deres fritid.”

OKS værdisæt afspejler det moderne samfunds udfordringer til individet og fællesskabet og dermed vedkender medlemmerne og ledelsen i OKS sig et socialt og humanistisk ansvar for sine medmennesker og omgivelser.

Værdier:

Frivilligt foreningsarbejde er generelt til gavn for samfundet.
Frivilligt foreningsarbejde skaber mødesteder for personlige netværk og forskellige kulturer.
Frivilligt foreningsarbejde bygger bro mellem generationer.
Frivilligt foreningsarbejde skaber sammenhængskraft i nærmiljøet. 
Frivilligt foreningsarbejde skaber personlige udviklingsmuligheder.
Frivilligt foreningsarbejde skaber social ansvarlighed og rummelighed.
Ledelsen i OKS leder i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

OKS medlemmer, trænere, forældre og ledelse er alle frivillige, der har en personlig og samfundsmæssig interesse i at være tilknyttet klubben.

OKS udbetaler ikke løn til de frivillige, men dækker udgifter til uddannelse, kontorhold, transport og i visse tilfæde honorarer inden for rammerne af Dansk Idrætsforbunds regler om skattefri ydelser til amatører.


De 6 arenaer for god ledelse i OKS

Hvis ledelsens tanke og handling ikke spiller på en eller flere af arenaerne, er det ikke noget OKS Ledelse skal beskæftige sig med. 

1.Rekrutering og fastholdelse

OKS tilknytter børn, unge og voksne til klubben til aktiviteter, funktioner og netværk.

Det er OKS intention at være den foretrukne idrætsforening for lokalsamfundets beboere med det formål at tilbyde meningsfyldte sociale og sportslige fritidsafktiviter. 
Ledelsen vil arbejde på at dette kan ske inden for rimelige økonomiske rammer for den enkelte. 
OKS tilbyder vidtgående rådgivning og støtte til idrætsfolk der pga. talent og dygtighed har mulighed for at begå sig på højere sportsligt niveau i andre klubber. 
OKS ledelse arbejder på at der er aktiviteter til medlemmer i alle årgange, således at medlemsskabet af klubben er et kontinuerligt livsvarigt forløb.
Ledelsen i OKS tager ansvar for, at kommunikationen mellem børn og voksne, trænere og udøvere, forældre og klub ALTID foregår på en etisk god og ordentlig måde. 
Trænere og ledere i OKS skal sørge for at de aktive på de enkelte årgange tilbydes en ensartet og gerne niveauinddelt mængde af aktiviteter i form af træning, kampe, stævner og sociale arrangementer. 
          Integration af emmigranter, minoriteter og socialt udsatte børn og voksne.

I forhold til den moderne befolkningssammensætning, ser OKS ledelse det som en naturlig opgave, aktivt at medvirke til at immigranter bliver en del af foreningens fællesskab. Vi anderkender, at der med denne målsætning vil være forskellige kulturer og sprog inden for foreningens rammer. Dette anser vi som en styrke da det afspejler det omgivende samfund. For at fremme fællesskabet tilbyder OKS ledelse forskellige muligheder for medlemmerne:  
Hjemmeside på flere sprog
Tolkeopgaver
Tilknytning af etniske trænere og ledere
Partnerskaber i forhold til etniske projekter i lokalsamfundets skoler. 
OKS ledelse oplever, at der er  medlemmer, som pga. økonomiske forhold, har svært ved deltage fuldgyldigt i aktiviteterne. For at forebygge dette, har bestyrelsen oprettet en fond, der kan støtte økonomisk udsatte medlemmer, så de kan deltage i ture og lign. på lige fod med andre.
 ledelsen til at ansøge puljer og fonde og særlige tilskud til økonomisk udsatte medlemmer.

OKS tilbyder børn og voksne med psykiske og fysiske handicap alderssvarende aktiviteter med støtte i det omfang klubben har fysisk eller faglig kompetence til det. 
OKS har et formaliseret fagligt samarbejde med Rosengårdskolens centerafdeling.

 

2.Intern og ekstern Drift

OKS ledelse har et særligt ansvar for at foreningens økonomiske beslutninger er ansvarlige og ligeværdige og i overenstemmelse med god forretningsførsel.

Ledelsen skal se til, at det er kompetente ledere, som står for økonomi og regnskaber. Inden for rammerne af foreningens økonomi, skal ledelsen udarbejde strategier, så klubben kan betale sine regninger til tiden, samt investere i nye udviklingsmuligheder. 
OKS interne drift basererer sig på medlemskontingenter, tilskud fra kommunen. Den eksterne drift består i at opsøge sponsorrater fra erhvervsdrivende eller tilskud fonde eller samarbejdsaftaler med andre foreninger.

OKS ledelse har ansvar for at OKS er en god og stabil arbejdsplads for de fastansatte og timelønnede medarbejdere.

Formanden for OKS er direkte arbejdsleder for de ansatte og denne skal se til at der foreligger overskuelige og realistiske funktionsbeskrivelser for de ansatte.
Ledelsen skal se til, at de mange frivillige, der færdes i klubhuset har en ansvarlig og god kommunikation med klubbens ansatte. 
Der skal hvert år udarbejdes en arbejdsplads- vurdering, hvis påbud, ledelsen er ansvarlig for at overholde. 

 

3. Målsætning og afgrænsning

Det er bestyrelsens opgave at udarbejde relevante og afgrænsede beskrivelser af foreningens ledelses- og aktivitetsmæssige ansvars- og funktionsområder. Herved sikrer OKS sig, at de aktiver, der påtager sig et frivilligt hverv i foreningen ved præcist, hvad opgaven kræver af kompetence og tid.

Der udarbejdes derfor en SMTTE-model for hver funktion i organisationen
SMTTE-modellen bruges som styreredskab for projekter, udviklingsforløb og målsætninger i b.la. Odense Kommune. Modellen er dynamisk og indholdet skal derfor jævnligt revideres. Konkret står bogstaver i modellen for:
  Sammenhæng
  Målsætning
 Tiltag
Tegn
 Evaluering
Organisationen, som der laves funktionsbeskrivelsr for, består pt. af:

Bestyrelse
Trænere
Ledere
Forældre
Eliteafdeling
Oldboys
Ansatte

 

4. Helhed og innovasion

Som en tradionel, traditionsbuden og historisk velfunderet forening i Odense, bør ledelsen udadtil repræsentere klubben i hele sin sammenhæng: fra vugge til grav, fra byråd til til familieråd, relationerne til erhvervsliv, skoler og plejehjem.

Nye ideer giver foreningen nye muligheder, nye interesseområder, og en deraf forøget merværdi i kraft af flere involdverede mennesker og flere aktiviteter.
OKS ledelse har som en funktion af sit ledelsesansvar pligt til at orientere sig om ideer og nye tiltag, som medlemmer, lokalsamfund, forbund og  kommune barsler med. 
Ledelsen deltageri relevante møder, udvalg og arbejdsgrupper på i og uden for foreningen. 
bestyrelsen søger indflydelse i de lokale fritidsudvalg.
 modtager fritidsafdelingens nyhedsbrev.
søger hvert år valg til DBUs repræsentantskab og deltager i SIKOs kongresser.
Desuden er klubhuset koblet på Internettet, hvorfor nyhedsbreve, hjemmesider og links, som er relevante for foreningen er tilgængelige for ledelse og bestyrelse. 
OKS hjemmeside OKS.dk er foreningens livsnerve. OKS.dk er eksponent for klubbens ledelsesmæssige og sportslige aktiviteter og holdninger og er derfor også garant for at ledelsens intentioner om åbenhed og demokrati i organisationen.
OKS ledelse vil gerne være på forkant med den økonomiske og strukturelle udvikling i den kommunale forvaltning.

OKS arbejder på at indgå partnerskaber med offentlige og private institutioner, hvorved der skabes en helhed og sammenhængskraft i lokalområdet
OKS opfatter sponsorarbejdet som et særligt innovativt tiltag og derfor vejer denne del af foreningens aktiviteter tungt i forholdt til ressourcerne

 


5. Udvikling og effektstyring

OKS ledelse har naturligvis stor interesse i at vide præcist hvilke tiltag og initiativer, der virker på klubbens forskellige udviklingsprocesser. Derfor skal der anvendes en ensartet styremodel i alle klubbens afdelinger og udvalg til at dokumentere tiltag og effekter i deres aktiviteter.

Der skal udarbejdes SMTTE-modeller for udviklingstiltag så der er klare og synlige beskrivelser af mål, middel og metode. 
SMTTE-modellerne vedtages i bestyrelsen og præsenteres på OKS.dk

 

6. Relationer og netværk

Relationer mellem mennesker er det mest værdibærende og innovative aspekt i den samfundsmæssige kontekst.

Fællesskabet i OKS er en absolut værdi i sig selv og hovedårsagen til at foreningen eksisterer. Derfor skal ledelsen sikre miljøet i klubben er præget af direkte demokrati, stor åbenhed og ligeværdighed.  
Menneskets muligheder for at danne sociale netværk i ligeværdige foraer skaber livskvalitet og eliminerer risikoen for social marginalisering. Derfor skal ledelsen sikre at OKS klubhus  og anlæg er tilgængeligt for medlemmerne til sociale arrangementer. Således prioriteres rengøring og vedligehold højt, ligesom kantinedrift er et fokuspunkt. Eksistensen af væresteder som OKS medvirker til at aktive, ledere, forældre etc. oparbejder netværk, som danner grundlag for livsvarige venskaber og sociale væresteder.

Information om cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungerer, med de giver også info om hvordan du bruger vores hjememside, så vi kan forbedre den for både dig og for andre. Cookie på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden accepterer du vores brug af cookies.
Luk