Menu

Referat bestyrelsesmøde 17. juni 2015

Michael Johansen
24. juni 2015 kl. 21:19

 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

17. juni 2015 

Mødt: Bestyrelsen - afbud fra Lasse Bugge

Dagsorden blev behandlet således:

 

1) Bordet rundt

 • Kort drøftelse af mulighed for nye sponsorater
 • Kort status på diverse projekter fra Inspektøren
 • Drøftelse af Odense Friskole´s brug af OKS´s faciliteter, bl.a. SPARK
 • JH, HP og Inspektøren kommer med forslag til priser for brug af SPARK samt til booking-system
 • Der kommunikeres på hjemmesiden omkring forhøjelse af kontingentet i OKS (nyhed om dette lagt på hjemmesiden den 19. juni 2015)


2) Partnerskabsaftaler

 • JH og Henrik Petersen orienterede om forslag til partnerskabaftaler
 • Der er p.t. drøftelser om aktiviteter i gang med Ejerslykkeskolen, Munkebjergskolen og Børnehaven Den Magiske Gryde
 • Der ser ud til at være gode muligheder for at opnå støtte til samarbejdet og partnerskabsaftalerne fra Odense Kommunes Idrætspulje, som netop skal støtte foreningers og skolers/institutioners samarbejde
 • Bestyrelsen ser frem til de forskellige typer samarbejder i lokalområdet, som vil være til gavn for OKS, og besluttede, at JH og HP kan gå videre med aftalerne


3) Tinderbox

 • Vi har næsten nået målet med 75 hjælpere fra OKS til Tinderbox – KL vurderer, at vi når helt i mål


4) SPARK

 • KL orienterede om status og de forskellige problemstillinger i forbindelse med endelig færdiggørelse af projektet
 • Vi holder fast i åbningsarrangement den 3. juni 2015

 

5) Økonomi

 • Klubbens økonomi ser fortsat fornuftig ud – bestyrelsen glæder sig særligt over det meget lave tal for restancer, som tidligere har været et stort problem


6) Ungdomsafdeling

 • Intet til dette punkt

 

7) Seniorafdeling

 • Drøftelse af tidspunkter for afvikling af kampe for 1. holdet i Albaniserien – aftales nærmere med trænerteamet
 • Drøftelse af udfordringer med at finde trænere til 2. holdet.
 • Bestyrelsen ønsker en overordnet drøftelse af mulighederne for større træningstrupper, fællestræning, U21-hold samt sammenhængen mellem de ældste ungdomshold og seniorafdelingen. Dette drøftes på bestyrelsens strategidag i august – seniorudvalget kommer med indledende kort oplæg omkring de forskellige problemstillinger til næste bestyrelsesmøde

 

8) Fremtidig fordeling af træningstider

 • Drøftelse af fordeling og tidspunkter af træningstider for både ungdoms- og seniorhold. Inspektøren har – efter forudgående drøftelse med trænerne - mandat til at fastlægge de endelige tider for den kommende sæson

 

9) EVT. – herunder næste møde

 • Klar til OKS FA i uge 27 - 135 tilmeldte – flot
 • Liverpool FA køres igen i uge 42 – denne gang torsdag, fredag og lørdag
 • Ny hjemmeside for OKS næsten færdig og klar til at ’gå i luften’
 • Kort drøftelse af muligheden for at seniorspillere kan ’sælge’ deres egen ryg på spilletrøjen – ok til dette

Næste møde afholdes i forbindelse med åbningsarrangement for SPARK fredag den 3. juli 2015