Menu

Referat bestyrelsesmøde 10. oktober 2012

02. maj 2015 kl. 13:48

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Deltagere:   Bestyrelsen – afbud Camille M.

Dagsorden fremsendt inden mødet blev behandlet således:

1. Godkendelse af referat

Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendtes uden bemærkninger. 

2. Orientering siden sidst

Formanden: JH deltager i live debat i Ringe på opfordring af FBU, vedrørende eliteklubbernes rolle i forhold til bredde klubberne. JH og HP har været til DS kamp Hedensted-OKS inviteret af Hedensted og Mitre. De overværede et møde med deltagelse af ca. 150 personer fra Erhvervsklubben.

Ungdomsudvalg: I morgen torsdag afgøres det om HCA Citygames har gang på jord. Vi har meldt os under fanerne til afvikling af drengefodbold U13.

Damer/piger: Der mangler stadigvæk damespillere. Dametræner aflægger løbende rapport til JH. Vi har trukket os fra en enkelt kamp. Med udgangen af sæsonen afholdes et møde med de involverede parter.

Øvrige: I samarbejde med Odense Kommune, Kompan samt NKI har HP indgået aftale om nyt kunstgræs på streetbanen. NKI forventer en udskiftning af ”græsset” i løbet af november. Vi har fået bevilliget ekstraordinært tilskud til reparation af brusere og udsugning.

Møder: Der afholdes møde med Støtteforeningen/Old Boys torsdag den 25. oktober 17.30.

3. Økonomi

Hvis vi skal overholde budget, skal der spares året ud. Vi håber stadigvæk, at nå i mål i henhold til budget. Kontingentrestancer er for store lige pt. Jørn Erik udsender rykker pr. mail. Såfremt medlemmerne ikke betaler kontingent, kan de ikke spille for klubben. 

4. Bestyrelsessammensætning 2013

Vil skal have medlemmer til bestyrelsen klar til næste generalforsamling. På valg er:

Jens Henningsen, formand – genopstiller, Henrik Pedersen – genopstiller, Palle Mikkelsen – genopstiller, Kenneth Kyed – genopstiller, Camilla Voigt – overvejer. Jakob Pilegaard har ønsket at udtræde af bestyrelsen, og Camilla Moresco overvejer. Vi skal derfor have fundet nye medlemmer samt suppleanter.

Bestyrelsen arbejder videre med at finde mulige emner frem til næste bestyrelsesmøde.

 

5. Nedsættelse af rekrutteringsudvalg

Ideen er god, og vi arbejder på at finde en person, der vil tage stafetten.

6. Nyt fra seniorafdelingen

Resultaterne taler stadigvæk for sig selv, men der er fremgang at spore og mange til træning. Der har været lidt trænerrokader på det seneste. Samtidig er der trænere der stopper med udgangen af efteråret. Udvalget evaluerer på efteråret, og har derefter god tid til at finde afløsere. Planlægning af opstarten til foråret er i gang.

7. Indendørstider

Ungdomsudvalget har fordelt indendørstider op til U9. Resten afventer hvilken tildeling af kunststofbanen i Hjallese vi får.

8. Baner til udendørs opstart

Banen 3 og 4 skulle få et facelift i den nærmeste fremtid. Det er strengt forbudt at starte træning til foråret på banerne før Odense Kommune har givet tilladelse. Vi har ikke selv økonomisk mulighed for at reparere banerne.

9. Hjemmeside, FA og den røde tråd

Bestyrelsen arbejder frem mod næste bestyrelsesmøde på en afklaring af dette.

10. Opstart småpige afdeling

I forbindelse med etablering af dameafdeling vil HP arbejder videre med at finde nogle hoveder.

11. Eventuelt

Vi kan få tilknyttet en fitness/fysisk træner i praktik. JH arbejder videre med dette i samarbejde med PM og trænere på DS/senior.

Vi har besluttet at købe/sælge juletræer. Salget begynder lørdag den 8. december og fortsætter så fre-, lør-, søndag de to weekender efter. Vi skal bruge ca. 20 hjælpere. KK lægger noget på facebook og tager kontakt til Torsten med hjemmeside. Vi skal have udarbejdet en reklamefolder.

Der er indledt samarbejde med Korsløkke Ungdomsskole vedrørende fritidsklub.

Jørn Erik udarbejder budgetudkast til næste møde. Venligst aflever afdelingsbudget til Jørn Erik inden for 14 dage.

Næste møde er den 14. november 2012 kl. 18.30

Der henstilles at alle møder frem til tiden, og er parat kl. 18.30.