Menu

Referat bestyrelsesmøde 7. august 2012

02. maj 2015 kl. 13:46

Deltagere:  Bestyrelsen – afbud Jens, Henrik og Kenneth (delvis)
Suppleanter – ingen

Dagsorden fremsendt inden mødet blev behandlet således:

1. Godkendelse af referat
Det fremsendte referat blev godkendt og underskrevet.

2. Meddelelser/Orientering
Afvikling af restancer mv. for kontingent forår er nu på plads. Den 20. august modtager samtlige trænere ajourførte spillerlister. Medlemmer der er i restance, kan ikke spille kamp eller træne. Bestyrelsens politik og holdning er ufravigelig på dette punkt. Vi mangler pt. 2-4 ungdoms-trænere. Vi ser i spænding frem til sæsonstarten i hele klubben.

3. Michael Mai stopper i bestyrelsen
Michael Mai har ønsket at stoppe i bestyrelsen med omgående virkning. Michael finder det ikke muligt tidsmæssigt at deltage i bestyrelsesarbejdet længere. Bestyrelsen vil gerne takke Michael for 1½ års arbejdsindsats. Som næstformand er Henrik Pedersen konstitueret frem til næste generalforsamling. Tine Iversholt er flyttet til København, og kan derfor ikke deltage i besty-relsesarbejdet længere. Suppleanterne Camilla Moresco og Camilla Voigt indtræder hermed i bestyrelsen fra dags dato.

4. . Økonomi og kontingent 
Økonomien er ikke forbedret siden sidst. Vi har stadigvæk store udfordringer, som der arbejdes på hver eneste dag. Budgetopfølgning fremsendes til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde. Der udarbejdes ligeledes opfølgning på OKS FA.

5. Opfølgning samtaler ansatte
Jakob og Troels afholder samtaler i uge 33 med samtlige ansatte.

6. Godkendelse af OKSen – Den røde tråd
Det endelige udkast var fremsendt inden bestyrelsesmødet. De fremmødte havde ikke haft mulighed for at nærlæse udkastet. Vi mener, det er så vigtig en del af fremtiden i OKS, at det kræver en nøje gennemlæsning af hele bestyrelsen. Samtidig skal hele bestyrelsen give deres besyv med. Endelig vedtagelse er udskudt til næste bestyrelsesmøde.

7. Opstart Jørn Erik
I forbindelse med at Jørn Erik tiltræder i jobprøvning skal arbejdsopgaver mv. fordeles og aftales med inspektøren. TKN afholder møde med inspektøren og Jørn Erik i uge 33.

8. Eventuelt
DBU har givet afslag til ansøgning om midler til kunstgræsbane. Gennem dagspressen har vi erfaret at bl.a. Morud overhovedet ikke har noget projekt, men bare har ansøgt og fået tilskud. Vi har arbejdet på en dialog med DBU, og vi fortsætter med dette. 
Frem til næste bestyrelsesmøde arbejdes de endelig tilbud vedr. hoved/tøjsponsor igennem. JP og TKN gennemgår oplæg med henblik på en beslutning på næste møde.
Kenneth Kyed er indtil videre ansvarlig for afvikling af DS kampe sammen med seniorudvalget.

Næste møde er den 12. september 2012 kl. 18.30
Der henstilles at alle møder frem til tiden, og er parat kl. 18.30.