Menu

Referat bestyrelsesmøde 9. november 2011

02. maj 2015 kl. 13:35

Deltagere:  Bestyrelsen – fravær Trille
Suppleanter – afbud Kenneth og Torsten
 
Dagsorden fremsendt inden mødet blev behandlet således:

1. Godkendelse af referat
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendtes uden bemærkninger.

2. Orientering siden sidst
Formanden: Sæsonen er gået på held, og folk har åbenbart bedre tid – det give en del sure maveopstød der skal reageres på. Der skal planlægges generalforsamling samt indstilling til bemanding af bestyrelse for 2012. Udkast laves på næste bestyrelsesmøde. Der er oprettet et damehold ekstra. Trænerposterne på damesiden er besat.

Sponsorudvalg: Der har været lidt tilgang.

Ungdomsudvalg: Udendørssæsonen er afsluttet, og det meste er forløbet planmæssigt. Som altid har vi lidt udfordringer på trænersiden.

Seniorudvalg: Efterårssæsonen har været god for alle hold sportsligt. Alle trænere er på plads til forår 2012. Der arbejdes på et nyt seniorudvalg fra foråret. Der har været ønske om lidt mere ”hype” omkring DS kampe. Det nye seniorudvalg skal arbejde med dette. 
Visionsgruppen: Der er afholdt mange møder bl.a. med Allan Hansen fra DBU, som var meget positiv. 2 nye omklædningsbarakker er sat op, og klar til brug.
Kantinen: Drift af kantinen er forløbet planmæssigt i 2012. Der er indkøbt ny fryser. Kantinen er nu lukket ned, men der er anskaffet en automat til drikkevarer, som er placeret i forhallen.

3. Økonomisk status
Likviditeten er nu som forventet meget stram. Vi forventer stadigvæk at komme ud af 2011 bedre end budget, som udviste 0 kr. Vi skal til at arbejde på regnskab og budget.

4. Genoplivning af de seje okser
Da Trille ikke var mødt udgik punktet.

5. Kontingentpolitik
Det fremsendte materiale blev gennemgået, rettet og godkendt. Der vil blive udsendt en skriftelig kontingentinstruks til alle gamle såvel som nye medlemmer.

6. Åbenhed i bestyrelsen
Der har været ønske om mere åbenhed/synlighed i bestyrelsen. Det er vedtaget, at der laves funktionsbeskrivelser for de enkelte arbejdsområder.

7. Vinteraktiviteter/temaer for bestyrelsen
Der skal arbejdes med visioner, budget, sponsor og funktionsbeskrivelse.

8. Eventuelt

Der blev drøftet en del diverse sager, men ikke noget vedtaget under dette punkt.
Kontingentopkrævning samt ikke mindst betaling blev drøftet, og er stadigvæk problematisk. Vi vil ikke have gratister i foreningen.

Næste møde er den 21. december 2011 kl. 18.30 (Budget)
Nyt/Næste møde er den 18. januar 2012 kl. 18.30 (Regnskab)
Der henstilles at alle møder frem begge dage til tiden, og er parat kl. 18.30.