Menu

Referat bestyrelsesmøde 13. august 2014

02. maj 2015 kl. 16:23

Mødt: Bestyrelsen – afbud fra Michael Mai og Allan Nielsen

Dagsorden blev behandlet således:

1. Orientering (bordet rundt)

- Diverse orientering fra Inspektør (deltog ikke i mødet):

 • Har modtaget forespørgsel om udlån af klubhus til konfirmation. Bestyrelsens beslutning vedr. dette: Klubhuset skal udelukkende benyttes til ’fodboldrelaterede aktiviteter’ (f.eks. arrangementer for klubbens hold, træningslejre, fodboldskole, m.v.) samt til aktiviteter arrangeret af OKS (herunder Café OKSen)
 • Henvendelse fra person der ønsker, at OKS finansierer hans erhvervelse af dommerkort – men til gengæld efterfølgende ønsker at ’betale tilbage’ ved at dømme kampe (gratis) for OKS – dette blev godkendt.

Det blev i denne forbindelse besluttet, at inspektøren står for al dommerpåsætning til kampe

 • Henvendelse om brug af ’rigtige dommere’ for U12A + U13 (8-mands hold nye regler) da ’forældre-dommere’ ikke altid har den fornødne kompetence og erfaring til disse kampe – godkendt – øvrig behov for brug af dommere i ungdomsrækkerne drøftes i ungdomsudvalget
 • Forespørgsel om midler til bl.a. træningskampe i U19 – drøftes i ungdomsudvalget

- HP orienterede om, at der fortsat er stor tilstrømning til pigefodbold, hvilket er meget glædeligt men skaber udfordringer med at finde trænere til alle hold

- Afvikling af fodboldskolen forløb rigtigt godt - der er godt styr på stort set alle dele. Der blev aftalt møde i uge 43 vedr. sponsor-arbejde i forbindelse med fodboldskolen 2015 med deltagelse af HP, KL, LB samt Thomas Sandberg.

2. Diverse punkter til beslutning

- Vimpler med klublogo

 • Det blev besluttet, at der indkøbes vimpler med klublogo - Ungdomsudvalget beslutter retningslinier for brug

- Bestyrelsesforsikring

 • Det blev besluttet, at punktet udskydes til umiddelbart efter nytår

- Liverpool Football Academy

 • OKS og Liverpool Football Academy afholder fælles fodboldskole 16.-18. oktober 2014. Det planlægges en masse ’side-arrangementer’ i forbindelse hermed. KL holder møde med LFA samt Liverpool Fanclub Odense vedr. fælles aktiviteter

- Odense Sportslotteri

 • Henvendelse fra SIKO vedr. deltagelse i Odense Sportslotteri - OKS siger pænt ’Nej tak’ til deltagelse

3. Økonomi

- TN orienterede om økonomi - ser fortsat fornuftigt ud.

4. SPARK

- Status på SPARK

 • Endeligt udbudsmateriale ved at blive færdiggjort
 • Der arbejdes sammen med kommunen på at for byggetilladelse på plads
 • Der skal påregnes ekstra udgifter i forbindelse med rensning af overfladevand fra anlægget - dette indregnes i nyt driftsbudget
 • Afhængig af vejret påregnes 1. etape - kunstgræsbane - færdigbygget sidst på året

5. Senior

- TN orienterede om status i seniorafdelingen

 • Der er forsat nogle udfordringer med at få alle trænerposter besat

6. Ungdom

- LB orienterede om status i ungdomsafdelingen

 • Der afholdes ’opstartsmøde’ med alle trænere den 22. august 2014
 • Drøftelse af muligheden for at indføre afdelingsledere i ungdomsafdelingen

 7. Eventuelt

- Opfriskning af OKS-hjemmeside afventer nyt klub-system fra DBU som forventes lanceret i august 2014.

(status på dette og eksempler på systemet kan ses på Facebook-siden ’Klub-CMS’)

- Pkt. til næste bestyrelsesmøde vedr. medlemsstatus og -udvikling

- Der er hjemtaget 2 tilbud på reparation af tag på - vi vælger det billigste - proces koordineres med OKS Old Boys

 

Næste møde er onsdag den 10. september 2014 kl. 18.30 (Husk spisning og penge)