Menu

Referat bestyrelsesmøde 9.november 2016

Bo Grønhøj
22. november 2016 kl. 07:40

Mødt: Bestyrelsen

 

Dagsorden blev behandlet således:

 

1) Gennemgang af referat fra seneste bestyrelsesmøde

 • MJ gennemgik referat som efterfølgende blev godkendt

 

2) Nyt fra Inspektøren

 • PM har udarbejdet efterårsplan og vinterplan for fordeling af træningstid på street- og kunstgræsbanen – planen gælder frem til medio januar – PM udarbejder efter kontakt med trænerne plan for resten af vintersæsonen
 • PM sætter gang i renovering af omklædningsrum
 • Kunstgræsbanen skal have en mindre afsluttende reparation – tidspunkt afhænger af vejret
 • Der er en del glemt og efterladt tøj samt klubtøj, som er ’udrangeret’ – BG planlægger sammen med PM en ’bytte, salg, loppemarkedsdag’ i forbindelse med 1. holdets 1. hjemmekamp i marts 2017
 • PM laver oplæg til retningslinjer for afhentning af bolde i kolonihaver
 • PM laver forslag til mail til Susanne til udsendelse til trænere vedr. aflåsning af klubhuset efter sidste træning om aftenen

 

3) Organisation og orientering fra udvalg

 • LB orienterede fra ungdomsudvalget
 • Udvalget arbejder med budget for 2017
 • Der kommer heldigvis mange nye trænere – flere trænere efterspørger kurser
 • Der var gode tilbagemeldinger fra træningsdagen, hvor spillere fra AS-holdet trænede ungdomshold – initiativet vil blive gentaget i foråret
 • Der afholdes fælles trænermøde i ungdomsafdelingen slutningen af januar
 • Tilbuddet om fredagstræning for ungdomsspillere og formålet hermed blev drøftet – MJ sørger for videre drøftelse og evaluering af fredagstræningen i U/Eliteudvalget
 • JL orienterede om, at der efterhånden er etableret en god sammenhæng mellem de ældste ungdomsspillere og seniorholdene
 • Der afholdes fællesmøde for seniortrænerne den 24. november 2016
 • Bestyrelsen vil gerne have etableret et Pige/Dameudvalg – MJ drøfter videre proces med LB og Henrik Pedersen
 • Der igangsættes klubudviklingsforløb i bestyrelsen med konsulent fra DBU Fyn – LB og MJ tovholdere

 

4) Økonomi – herunder kontingent

 • Budgetopfølgning udleveret og gennemgået af RD – bestyrelsen er fortsat tilfreds med den økonomiske status
 • Det blev vedtaget, at flygtninge fra asylcentre kan få særkontingent på 1.200 kr. pr. sæson – dette svarer til det beløb de støttes med til fritidsaktiviteter af Dansk Flygtningehjælp

 

5) Bordet rundt, herunder evt.

 • KL orienterede om status med cafeen – det er gået fint med de nye piger, som hjælper til i cafeen. Cafeen ’drosler ned’ mht åbningstider i vinterperioden. Bestyrelsen vedtog, at afsætte 10.000 kr. til at gøre cafeen mere indbydende og hyggelig
 • Planlægningen af FA 2017 igangsættes – LB indkalder til opstartsmøde

 

Næste møde i bestyrelsen er onsdag den 7. december 2016

 

Således godkendt den       /        2016

 

Michael Mai                    Klavs Larsen                  Bo Grønhøj

 

Michael Johansen           Lasse Bugge                   Rune Dalsgaard

 

Jakob Lundgaard