Menu

Referat bestyrelsesmøde 14.april 2015

Michael Johansen
02. maj 2015 kl. 16:34

 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

15. april 2015

 

Mødt: Bestyrelsen - afbud fra Allan Nielsen

 

Dagsorden blev behandlet således:

 

1) Bordet rundt

 • Drøftelse af ny henvendelse fra Tinderbox om frivillige hjælpere – vi fastholder ønske om antal og opgavetype under festivallen
 • AC Odense er kommet godt i gang på OKS – MJ sørger sammen med Susanne for, at der sendes faktura for brug af faciliteter forår 2015, jf. samarbejdsaftalen
 • KL orienterede om ny aftale mellem Brugsen og OKS
 • Drøftelse af forespørgsel om projektor til brug i kantinen – afventer


2) Fodbold Academy

 • LB orienterede om status vedr. trænere, tilmeldinger, frivillige m.v. – det kører godt.


3) SPARK

 • TN og KL orienterede om status
 • Problemstilling ved ’faldunderlag’ i pavillion-område afklaret
 • Fortsat styr på økonomien i SPARK
 • Drøftelse af ønsker til belysning på anlægget – der fortsættes med at undersøge mulighederne omkring LED-løsning


4) Partnerskaber med forskellige institutioner i lokalområdet

 • Drøftelse af konkret problemstilling omkring brug af klubhus
 • Der skal udarbejdes en strategi for dette område
 • JH nedsætter arbejdsgruppe, som kommer med oplæg til bestyrelsen


5) Klubhus

 • Kort orientering ved MM og KL
 • Alt renoveringsarbejdet er stort set færdigt – flot resultat
 • Fundet bedre løsning omkring åbningstider i kantine

 

6) Økonomi

 • Der er godt styr på økonomien lige nu


7) Hjemmeside

 • Diverse spørgsmål til hjemmeside og klubbens politiker indkommet
 • Der arbejdes p.t. på ny hjemmeside
 • Diverse spørgsmål vedr. klubbens politiker på forskellige områder behandles i bestyrelsen på planlagt Strategi-dag

 

8) Seniorafdeling

 • JL orienterede om status
 • Har været afholdt møde med ’spillerudvalg’ fra kældertruppen – god drøftelse – diverse indkomne forslag og ønsker behandles i bestyrelsen
 • Der blev orienteret om status på øvrige seniorhold


9) Ungdomsafdeling

 • LB orienterede om status
 • Det ’vælter ind’ med spillere – det er meget positivt – men giver også klubben udfordringer vedr. trænere – ungdomsudvalget arbejder ihærdigt med dette
 • Kort orientering om U12-tur til Italien

 

9) EVT.

 • Kort orientering fra M-Sport omkring klubbens tøjaftale, som stoppes da firmaet bag er gået konkurs – der indhentes tilbud på ny tøjaftale
 • Strategidag for bestyrelsen planlægges til august-september 2015
 • Klubfest for gamle OKS-medlemmer planlægges til den 20. juni 2015, hvor 1. holdet spiller sidste kamp
 • Lokalområde-samarbejdet ’Nærværket’ lancerer ny app den 24. april 2015 – evt. deltagelse fra bestyrelsen, hvis det er muligt
 • Bestyrelsessuppleanterne modtager fremover indkaldelser og referater fra bestyrelsesmøderne, og deltager i møderne i det omfang, de selv ønsker
 • Bestyrelsesmøder afholdes den 2. onsdag i måneden kl. 18.30 i klubhuset

Næste møde i bestyrelsen afholdes onsdag den 13. maj 2015, kl. 18.30.