Menu

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde 29. juni 2013

02. maj 2015 kl. 13:56

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

(lørdag den 29. juni 2013)

Deltagere: Bestyrelsen, AS træner John Andersen (JA) og Ungdomssportschef Michael Petersen (MP) deltog i 1. del af mødet – afbud Carsten Laursen

Mødet blev afholdt i forlængelse af ordinært bestyrelsesmøde den 19. Juni 2013, hvor man ikke nåede alle dagsordenspunkter.

1. Oplæg om seniorafdelingen v/John Andersen

- JA gennemgik processen omkring ansættelsen af Sportschef Mads Bøje samt MB´s ansvarsområder, herunder sponsorarbejde – Troels og Michael holder møde med MB umiddelbart efter sommerferien for at koordinere principper og standardkontrakter for sponsorarbejdet

- JA orienterede om status på arbejdet med 1. holdstruppen – ’Kældertruppen’ og de udviklingsplaner, der er i seniorafdelingen for næste sæson. JA og MP gennemgik desuden planerne for samarbejdet mellem de ældste ungdomshold og seniorholdene

- Bestyrelsen bakker op om JA’s og MP´s planer for at skabe gode udviklingsmiljøer i klubben for både egne spillere og spillere, der kan tiltrækkes til klubben. Enighed om at spillere i OKS ikke skal tiltrækkes med ’penge’ men derimod med gode muligheder for udvikling

2. Drøftelse af mulighederne for yderligere lønnet medhjælp i klubben

- Udover inspektøren Kromann og kantineleder Winnie er der mulighed for at få tilknyttet en administrativ medarbejder til kontorarbejde i et antal timer i klubben med kommunalt tilskud. Bestyrelsen drøftede mulighederne og blev enige om at gøre dette og evaluere ordningen efter en prøveperiode på 2 måneder

3. Diverse vedr. kantinen

- For at kunne have åbent i kantinen i det fornødne antal timer er det nødvendigt, at have frivillig hjælp sammen med og udover kantinelederen. Bestyrelsen vedtog, at afsætte – den i øvrigt beskedne – økonomi til såkaldte ’Pølsetangskurser’, som er forudsætningen for at kunne hjælpe til og sælge madvarer i kantinen. Kursister skaffes af både Winnie samt nogle bestyrelsesmedlemmer

- Det undersøges hvad det vil koste at opgradere Dankort-maskinen til også at kunne tage MasterCard, som mange børn og unge har

- Michael ansøger Albanifonden om støtte til indkøb af ekstra komfur

4. Eventuelt

- Samarbejdet mellem OKS og Ubberud om kvindehold blev drøftet. Holdet er rykket op i 2. division – konsekvenserne af dette har været drøftet mellem de 2 klubber. Begge klubber bakker fortsat op om samarbejdet og afsætter de fornødne ressourcer bl.a. til transport

- OKS har fået mulighed for at afholde DBU Dommerkursus i efteråret 2013. Der arbejdes videre med dette og evt. kursister fra OKS udvælges og kontaktes

- Oplæg om OKS Sportsuge i 2014 er godkendt og arbejdsgruppen har igangsat det videre arbejde med projektet

- Allan og Troels gav kort status om klubbens økonomi – det ser p.t. fornuftigt ud men der skal fortsat være meget stram budgetstyring samt fortsættes den gode indsats vedr. indkrævning af kontingentrestancer

- OKS har fået 75.000 kr. i støtte fra Odense Kommunes 2:1 Pulje til udskiftning af tag – arbejdet igangsættes hurtigst muligt og kræver også frivillige hænder

- Henrik gav status på Football Academy i uge 27, hvor over 160 børn deltager

 

Næste møde er den 14. august 2013 kl. 18.30