Menu

Referat bestyrelsesmøde 14. marts 2012

02. maj 2015 kl. 13:40

Deltagere:  Bestyrelsen 
Suppleanter – ingen

Dagsorden fremsendt inden mødet blev behandlet således:

1. Velkommen til de nye i bestyrelsen
Formanden bød Trine Iversholt samt de 2 nye suppleanter velkommen. Der blev gjort opmærksom på, at møderne starter til tiden. Det er spildtid, når man ikke møder til den aftalte tid. Desuden blev en rotation på dage for afholdelse af bestyrelsesmøde drøftet. Alle bør overveje denne mulighed frem til næste møde.

2. Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig i henhold til valg på generalforsamlingen:
Kasserer: Allan Nielsen (genvalg) Næstformand: Michael Mai (genvalg)
Ungdomsudvalg: Palle Mikkelsen, Henrik Kromann (valgt 1 år), Niels Henrik Hansen (valgt 1 år) og Finn Madsen
Seniorudvalg: Kenneth Kyed, Henrik Kromann (valgt 1 år), Michael Mai (valgt 1 år) og Jesper Inge Larsen

3. Orientering siden sidst
Punktet udgik.

4. Status på økonomi
Vi har stadigvæk mange skyldige poster, som ikke kan honoreres for nuværende. Vi har udskrevet kontingent til betaling 1. april 2012. Restancer i seniorafdelingen er en udfordring, der skal løses i forbindelse med turneringsopstart.

5. Forslag til OKS sponsorkoncept
Der er sat nogle gode ideer i søen. Bestyrelsen har besluttet at arbejde videre på flere fronter, hvorefter trådene samles.

6. Seniorudvalgets budget 2012
Med udgangspunkt i det vedtagne klubbudget for 2012 har seniorudvalget udarbejdet detaljeret budget. Budgettet er ikke helt færdig, og bestyrelsen afventer for godkendelse.

7. Ansættelse af personale
Vi kan godt bruge flere hænder i administration og klubhus. Økonomien kan for nuværende ikke bære yderligere lønudgifter. Vi afsøger muligheden for seniorordning samt evt. frivillig arbejdskraft.


8. Fornyelse af elitesamarbejdsaftale med Næsby Boldklub
Det fremsendte oplæg blev med enkelte rettelser godkendt.

9. Tidsplan for banevedligeholdelse
Vi har indgået aftale med Odense Kommune om renovering af bane 1 og 2. Såfremt der kan spilles på banerne kort tid efter, er det bestyrelsens holdning at vente til maj måned. Der vil jorden være mest modtagelig, og vi får derfor det optimale resultat.

10. Øens hold
Bestyrelsen ønsker umiddelbart ikke at være en del af øens hold. Vi afdækker fordele og ulemper frem til næste bestyrelsesmøde.

11. Fokusområde dame/pige fodbold
I forbindelse med oprettelse af damehold i OKS ønsker bestyrelsen en dame/pigeafdeling. Målsætningen er at etablere en afdeling med eget budget inden udgangen af 2012. Det er tanken, at den skal dække både dame- og pigehold. Tine er udnævnt som tovholder. Muligheder for pigeraket mv. undersøges.

12. Eventuelt
Det blev drøftet en del problemstillinger og tiltag.

Næste møde er den 11. april 2012 kl. 18.30
Der henstilles at alle møder frem til tiden, og er parat kl. 18.30.

Referent: Troels