Menu

Referat bestyrelsesmøde 5. maj 2011

02. maj 2015 kl. 13:31

Referat af Bestyrelsesmøde, onsdag den 04/05/2011

Deltagere: Bestyrelsen – afbud Michael – afbud Allan – afbud Henrik – afbud Trille

Suppleanter: afbud Kenneth

Henrik Pedersen havde anmodet bestyrelsen om at fratræde som næstformand på grund af andre arbejdsopgaver. Bestyrelsen imødekom anmodningen, og Michael Mai valgtes herefter som ny næstformand.

Dagsorden fremsendt inden mødet blev behandlet således:

1. Orientering siden sidst

Formanden: Forretningsudvalget har afholdt 2 møder primært omkring diverse konfliktløsninger. Der er afholdt møde med Web-master, og hjemmesiden bliver opprioriteret nu. Der skal afholdes møde med de web-ansvarlige på de enkelte årgange. Der skal afholdes et møde med Næsby Boldklub vedrørende et oplæg til vedligeholdelse af banerne.

Sponsorudvalg: Gruppen er godt i gang med arbejdet, og der er afholdt møder samt taget kontakt til nuværende sponsorer.

Ungdomsudvalg: Ungdomsafdelingen er i fuld ”drift” med kampe, dommere osv. Alt kører indtil videre efter planen. Arbejde med trænersituationen efter sommerferien er godt i gang. Der er kommet en del henvendelser fra trænerer, der ønsker at give en hånd med på Okson Park.

Seniorudvalg: 1. Holdet kører bare derudad. Der er god stemning i truppen, og pointhøsten har været over forventning. Vi er nu fri af nedrykning. Serie 2 hoster lidt – primært på grund af akut spillermangel.

Visionsgruppen: Sidste hånd er lagt på planen for OKS Idræts- og Kulturcenter. Udvalget begynder nu at søge midler hos diverse fonde.

Kantine: Kantinen kører som forventet. Ansættelsesaftaler med personalet er næsten på plads. Kasseopgørelser, regninger, entre, grill mv. kører i faste rammer. Gamle tilgodehavender skal inddrives.

U/Elite: Der er afholdt møde med FC Fyn Talent den 26. april 2011. FC Fyn Talent udvider ungdomsårgangen fra 1/7 2011. I den forbindelse er FC Fyn Talent blevet anmodet om, at komme med et oplæg til en ny samarbejdsaftale. OKS vil ikke aflevere spillere til andre klubber i en tidlig alder. Samtidig har vi ambitioner om selv at opnå T-licens.

2. Økonomisk status

Bogføringen er ajour og de sidste kontingenter udskrevet. Kontingentrestancer skal opgøres medio maj, og der skal vedtages en rykkerprocedure.

3. Status på sponsorudvalget

Lister mv. over nuværende sponsorer er udleveret, og arbejdet med at kontakte disse er i fuld gang. Udkast til nyt sponsorkoncept blev godkendt. Nye tiltag med skrabelodder, klubaktier mv. blev drøftet.

4. Budget

Korrigeret budget for 2011 blev vedtaget. Budgettet udviser et resultat på 0 kr. Da klubben har et likviditetsmæssigt efterslæb, er det meget vigtigt at minimere omkostninger og øge indtægter. Bestyrelsen kan ikke umiddelbart gennemføre yderligere besparelser i 2011. Bestyrelsen har vedtaget, at tidligere underskud skal være indtjent senest med udgangen af 2013.

5. Strategi vedrørende 1. holds truppen

Seniorudvalget skal i gang med trænersamtaler og ansættelser. Vi skal i fremtiden have fokus på bl.a. integrationen mellem ungdom og senior. Der afholdes dialogmøde med trænerne.

6. Eventuelt

er arbejdes på igen at tilknytte Henrik Kleiner til kældertruppen.

Kontakt til Bo Sunddahl om funktion i klubben fra den 1. juli 2011.

 

Næste møde er den 25. maj 2011 kl. 18.30

Der henstilles at alle møder til tiden og er parat kl. 18.30.