Menu

Referat bestyrelsesmøde 23. marts 2011

02. maj 2015 kl. 13:29

Referat af Bestyrelsesmøde, onsdag den 23. marts 2011.

Deltagere: Bestyrelsen – afbud Trille – afbud Allan – syg Henrik

Dagsorden fremsendt inden mødet blev behandlet således:

1. Orientering siden sidst

Formanden: Der har været afholdt yderligere personalemøde/samtale. Jens har tilmeldt sig erfa gruppe under FBU for fodboldformænd. Der har været dialog med visionsgruppen, som begynder af vise synlige resultater på Okson Park. Der har været afsøgt diverse fonde for hjælpemidler. Vi har modtaget ca. 40.000 kr. fra Albanifonden til hjælpemidler.

Sponsorudvalg: Gruppen er i gang med arbejdet, og der er nedsat et udvalg bestående af Jens, Charlotte, Jakob og Michael. Der var modtaget en del nye ideer, som er sat på hold midlertidigt. Focus bliver på kontakt til nuværende sponsorer i den nærmeste fremtid.

Ungdomsudvalg: Der har været afholdt trænermøde med stor tilslutning. Det var et rigtig godt møde, hvor blandt andet sundhedsminister Anders Sørfonden fra kældertruppen deltog med et indlæg om skader og forebyggelse heraf. Palle arbejder hårdt med at nå rundt til alle trænere. Enkelte mangler kontrakt mv.

Seniorudvalg: Der har været afholdt møde, hvor en del mindre problemer blev afklaret. Vi skulle være klar til den store sæsonpræmiere den 2. april på Okson Park.

Kontingentrestance: Charlotte er ved at danne sig et overblik, og er begyndt at inddrive restance. Arbejdet skrider frem men det er meget tungt. Det blev indskærpet at kontingentrestance medfører udelukkelse fra hold i OKS.

2. Vedtagelse af OKS politikker

Der har været afholdt møde med DBU for alle U17-senior spillere vedrørende matchfixing. Den fremlagte politik for matchfixing blev vedtaget, og vil snart blive offentliggjort på hjemmesiden.

3. Økonomisk status

Budgetter for underafdelinger var lige på trapperne, hvorfor det samlede budget ikke er færdig endnu. Der er udsendt kontingent for U4-U15 med mulighed for anvendelse af PBS. Der er søgt om tilskud fra Odense Kommune og bogføring mv. er ajour. Vi skal meget hurtigt have overblik over den samlede økonomi.

4. Drøftelse af budget

Der var ingen færdige budgetter jf. punkt 3.

5. Årskalender

Bestyrelsen har mange arbejdsopgaver, hvorfor mødefrekvensen ikke kan fastlægges endnu.

6. Retningslinier for adgang og adfærd i køkkenet/kantinen

Der har været en del mærkelige henvendelser mv. vedrørende retningslinier for adgang til køkkenet. Det er besluttet at køkkenet låses af, så kun relevante personer har adgang. Samtidig er det vedtaget at salg i kantinen, kun kan foregå kontant fra og med den 1. april 2011. Vi tror på vor herre – alle andre skal betale kontant. Bestyrelsen vil ikke bruge tid på at inddrive tilgodehavender i kantinen.

7. Eventuelt

Der var en forespørgsel om hjælp til kørsel med telefonbøger. Bestyrelsen drøftede problem-stillingen, og har meldt tilbage hvor meget vi kan hjælpe. Vi henstiller at Niels Boller udnævnes som ansvarlig for kørslen i 2012. Der skal udarbejdes en plan som holdene kan byde ind på. Det vil primært være U14 drenge og piger. Andelen i overskud fordeles efter indsats.

 

Næste møde er onsdag den 6. april 2011 kl. 18.30 i klubhuset

Der henstilles at alle møder til tiden og er parat kl. 18.30.