Menu

Referat bestyrelsesmøde 2. marts 2011

02. maj 2015 kl. 13:27

Deltagere: Bestyrelsen – afbud delvis Trille – afbud Michael

Suppleant: Torsten

1. Orientering siden sidst.

Der er nedsat et forretningsudvalg bestående af Jens, Henrik og Allan. Der har været afholdt møder med inspektør og tidligere kasserer. Bestyrelsen er konstitueret og navne mv. er offentliggjort på hjemmesiden. Der mangler stillingtagen til valgbarhed for de enkelte medlemmer 1 eller 2 år. Udkast til de nye vedtægter blev godkendt på generalforsamlingen.

2. Vedtagelse af OKS politikker.

De fremlagte politikker for pædofili, alkohol, rygning og kontingentrestance blev vedtaget og vil snart blive offentliggjort på hjemmesiden.

3. MUS samtale

Der er afholdt MUS samtale med inspektør Henrik Kromann. Der er samtidig udarbejdet ny arbejdsbeskrivelse som er godkendt af begge parter.

4. Strategi for opkrævning af kontingentrestance

Der er indgået en aftale over 4 uger med Charlotte Skrydstrup-Henningsen som skal søge at inddrive udestående kontingentrestancer pr. 31. december 2010.

5. Samarbejdsdag

Der skal på sigt laves nogle samarbejdsdage med respektive interessegrupper. Indtil til videre har bestyrelsen nedsat et samarbejdsudvalg vedrørende klubbens økonomi.

6. Forslag om kontingentfrihed for trænere

Der var indkommet et forsalg om kontingentfrihed for trænere, så de automatisk var medlem af klubben. Bestyrelsen forstod motivationen herfor, men man ønsker ikke kontingentfrihed for nogen medlemmer. Det er vedtaget at et passiv medlemskab koster 200 kr. Alle aftaler om kontingentfrihed ophører hermed fra den 1. juli 2011.


7. Strategi for budget

Det vedtagne budget for 2011 var et rammebudget for hver afdeling. Dette budget er nedstemt af den nye bestyrelse. Samarbejdsudvalget udarbejder hurtigst muligt et nyt budget.

8. Opstart af ny kasserer

Allan mangler overdragelse af en del ting endnu. Der skal speedes op for processen. Palle og Troels har indvilliget i at hjælpe Allan i gang.

9. Ansættelse af bogholder

Det er besluttet at der arbejdes på en ansættelse af lønnet bogholder inden for de næste måneder.

10. Fokuspunkter

Klubbens økonomi har alvorlige udfordringer. Frem til næste møde er eneste fokuspunkt økonomi. Der skal udarbejdes månedlige likviditetsbudgetter, udskrives kontingenter samt inddrives kontingentrestancer.

11. Eventuelt

Det årlige forældremøde for ungdom på Munkebjergskolen er midlertidig udskudt. Henrik kunne oplyse at vi har fået tildelt 4.000.000 kr. fra Forstadspuljen ud af det samlede budget på ca. 9.000.000 til Odense Idrætseksperimentarium. (kunststofbane og legeland). Torsten henstillede til at samtlige trænere, ledere og ansatte mødet hinanden og medlemmerne med et smil og godt humør. Vi kan jo alle sammen godt lide at være en del af OKS.

 

Næste møde er onsdag den 23. marts 2011 kl. 19 i klubhuset

Der henstilles at alle møder til tiden og er parat kl. 19.